Slovník pojmů
100% hypotéka

Hypotéka, která Vám zajistí 100% prostředků na financování Vašeho záměru. Např. při koupi tak získáte peníze na celou kupní cenu nemovitosti.

Americká hypotéka

Hypotéka, u které můžete použít prostředky na cokoli. Jedná se v podstatě o formu spotřebitelského úvěru, zajištěného nemovitostí. Banka nechce doložit, na co jste prostředky použili.

Anuitní splátka

Anuitní splátka se vyznačuje tím, že se v průběhu splácení (v dané fixační periodě) nemění, je konstantní. Splátka v sobě obsahuje část jistiny i část úroku. Klient takovou splátkou snižuje svůj závazek (umořuje svůj dluh) vůči bance a zároveň splácí smluvně dohodnutý úrok.

Bonita

Termín, který označuje schopnost klienta splácet své závazky. Jinými slovy – banka posuzuje příjmy a výdaje klienta. Každá banka má svá kritéria. V některých případech se bonita posuzuje i podle historie splácení předchozích úvěrů.

Čerpání

Čerpání je převod prostředků, které jsou smluvně přislíbeny úvěrovou smlouvou. K čerpání hypotéky dochází po splnění smluvně stanovených podmínek (např. pojištění nemovitosti a vinkulace pojistky, vklad zástavy, atd.). Technicky se úvěr čerpá v tom okamžiku, kdy banka posílá prostředky na účet klienta, prodávajícího, apod. Tranše je každé jednotlivé čerpání úvěru. Čerpání probíhá buď jednorázově, nebo v několika tranších např. u výstavby (na pozemek, na hrubou stavbu, atd.), to znamená po několika částech.

Fixace

Doba, po kterou se klientovi nemění úroková sazba. Fixaci klient volí při podání žádosti o úvěr, banky nabízejí pro různé fixace různé úrokové sazby. Nejkratší fixace je 1 rok, nejdelší až na celou dobu splácení hypotéky. Po skončení fixace úrokové sazby banka klientovi nabízí novou úrokovou sazbu.

Fixní úroková sazba

Úroková sazba, která je nabízena s určitou fixací (např. 3 roky, 5 let) a která je po dobu této fixace neměnná.

Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr je úvěr určený fyzickým i právnickým osobám. Jeho splacení, včetně příslušenství (úrok a poplatky), je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Nemovitost, kterou bude úvěr zajištěn, se musí nacházet na území ČR, jiného členského státu EU nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Ovšem většina bank trvá na tom, aby se nemovitost v zástavě nacházela pouze na území ČR.

Hypotéka bez příjmu (hypotéka bez dokládání příjmů)

Typ hypotečního úvěru, u kterého není nutné doložit bance výši příjmů. Klient příjmy samozřejmě mít musí, u tohoto typu hypotéky je ale nemusí dokládat standardním způsobem. U většiny bank klient pouze podepisuje čestné prohlášení, že má prostředky na splácení hypotečního úvěru.

List vlastnictví (LV, výpis z katastru nemovitostí)

Dokument, který obsahuje soupis nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní konkrétní vlastník. Prokazuje se jím vlastnictví nemovitosti a zároveň tento úřední dokument obsahuje informace, které jsou s danou nemovitostí spojeny (např. věcné břemeno, zástavní právo, předkupní právo atd.). Lze ho získat na katastru nemovitostí, případně na místech Czech Point. 

LTV (loan-to-value ratio)

Zkratka vyjadřuje poměr mezi možnou výší úvěru a zástavní hodnotou nemovitosti. Pokud říkáme, že banka poskytuje např. 85% hypotéky, znamená to, že vám banka půjčí úvěr ve výši 85 % hodnoty nemovitosti (dle odhadu ceny nemovitosti akceptovaného bankou).

Obratová hypotéka

Hypotéka, u které lze využít pro posouzení bonity příjmy z obratu klienta – podnikatele, popř. i příjmy z obratu společnosti klienta.

Obvyklá cena

  1. 2. cena, kterou stanoví hypoteční banka při oceňování zastavované nemovitosti.

Obvyklá cena budoucí

je cena, na kterou bude pravděpodobně oceněna stavba po kolaudaci jakožto zástava budoucího hypotečního úvěru.

Odhad, ocenění nemovitosti

Dokument vypracovaný odborníkem – autorizovaným odhadcem banky, který obsahuje současnou cenu nemovitosti, u výstavby /rekonstrukce budoucí cenu nemovitosti příp. cenu minimální v rekonstrukci. Odhad dále obsahuje  informaci , zda se jedná o vhodnou nemovitost k zajištění úvěru. Odhad vypracovaný externím znalcem banky pak zpravidla podléhá kontrole pracovníkem banky tzv. supervize a je stanovena výsledná zástavní hodnota nemovitosti, na základě které banka poskytne určitou výši úvěru. 

Offsetová hypotéka (bilanční mechanismus)

Hypotéka, která je spojena se spořicím účtem. Klient odloží své volné finanční prostředky na spořicí účet, díky tomu splácí úroky pouze z rozdílu mezi zůstatkem spořicího účtu a výší hypotéky.

P.a. (per annum)

zkratka, která se používá pro označení doby platnosti úrokové sazby. Pokud jsou splátková období kratší než rok, úroková sazba se dělí počtem těchto období v roce.

PRIBOR (Prague InterBank Offered Rate)

Pražská mezibankovní nabídková sazba. Jedná se o sazbu, za kterou si banky na českém trhu mezi sebou půjčují peníze.

Progresivní splátka

Splátka, která s počtem splátek postupně narůstá. V podstatě se jedná o rostoucí splátku.

Předhypoteční úvěr

je úvěr poskytnutý na účely, které umožňují jeho pozdější přeměnu na úvěr hypoteční.

Refinancování

K refinancování dojde, pokud klient svou původní hypotéku splatí nově poskytnutou hypotékou. Nejčastěji se tak děje k datu skončení fixace úrokové sazby, důvodem k přechodu k nové bance je zejména snížení úrokové sazby hypotéky, případně nespokojenost klienta se stávající bankou.

Refixace hypotéky

je jednání o nové úrokové sazbě po uplynutí fixačního období.

Úvěrové registry (bankovní registry, BRKI/NRKI, CBCB, SOLUS)

Banky hodnotí klienta rovněž na základě informací z úvěrových registrů, do kterých na druhé straně samy přispívají. Zapisují do nich informace o úvěrech klienta (spotřebitelské úvěry, kreditní karty, kontokorenty, hypotéky, atd.) a o průběhu jejich splácení. Úvěrové registry obsahují negativní i pozitivní informace o úvěrech klienta a především o plátkové disciplíně klienta. Rozlišujeme je na bankovní (BRKI – banky) a nebankovní (NRKI – leasingové společnosti, společnosti splátkového prodeje). Dalším registrem je SOLUS, kam přispívají mimo banky, splátkové společnosti, leasingové společnosti i mobilní operátoři.

Úvěrová smlouva

je smluvní dokument, kterým se banka jako věřitel zavazuje, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky. Dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

Variabilní sazba (floatová, plovoucí)

Úroková sazba, která nemá období fixace, ale je vázána na pohyblivou referenční sazbu (PRIBOR). Ta se může měnit podle toho, na který typ mezibankovní úrokové sazby (PRIBOR) je navázána. Variabilní sazba je nejčastěji navázána na jednoměsíční PRIBOR, ke kterému banka přidává svou rizikovou a obchodní marži a vytváří tak souhrnnou sazbu pro klienta. Riziková a obchodní marže bývá zpravidla neměnná po celou dobu splácení hypotéky.

Věcné břemeno

je omezení práv vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen se něčeho vzdát, něco konat nebo trpět.

Vinkulovaný vklad

je vklad, jehož použití je omezeno ve prospěch třetí osoby.

Vklad do katastru nemovitostí

je zápis vlastnického práva/zástavního práva/práva odpovídajícího věcnému břemenu k nemovitostem do katasrtu nemovitostí.

Zástava (zajištění, zástavní právo)

Hypoteční úvěr je nutné zajistit zástavním právem k nemovitosti. Banka zřizuje na základě zástavní smlouvy k nemovitosti (zástavě) zástavní právo, které zajišťuje pohledávku banky za klientem. Se zapsáním zástavního práva musí vždy smluvně souhlasit aktuální vlastník nemovitosti. Zástavou tak může být byt, rodinný dům, stavební pozemek, bytový dům, rekreační objekt, v ojedinělých případech i administrativní budova, hospodářský objekt, atd.

Zástavní hodnota nemovitosti

Bankou potvrzená hodnota nemovitosti. Odhad vypracovaný externím odhadcem zpravidla podléhá  kontrole pracovníka banky tzv. supervizi. Ten výši odhadu buď potvrdí, nebo upraví (zpravidla poníží) a stanoví zástavní hodnotu nemovitosti, na základě které teprve lze určit maximální výši úvěru.

Zástavní právo

zajištění pohledávky tím, že v případě jejich řádného a včasného nesplnění je zástavní věřitel oprávněný domáhat se uspokojení z věci zastavené, vzniká na základězástavní smlouvy nebo ze zákona.

Spojte se s námi

Pro objednání služeb můžete použít tento kontaktní formulář nebo zavolat na telefonní číslo:

732 54 55 56

kde Vám rádi se vším poradíme.

Kontaktní formulář

Popište nám co možná nejpodrobnějí váš požadavek a my vám nezávazně vypracujeme návrh řešení.


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.