Zpět na výpis

Proč není váš byt pojištěn, i když platíte pojistné

Proč není váš byt pojištěn, i když platíte pojistné
Proč není váš byt pojištěn, i když platíte pojistné
Platíte složenky za pojištění vašeho bytu... ale až nastane pojistná událost, žádné peníze nedostanete.

Proč? 

Následující řádky by si měl důkladně přečíst každý, kdo získal majetek v dědictví, přepsal jej na své děti nebo se stal jeho vlastníkem po rozvodu. Přestože totiž platíte k dané věci či nemovitosti pojistné, ve skutečnosti nemusí být majetek vůbec pojištěn. 

Jak je to možné? 

Podle § 2810 nového občanského zákoníku "pojištění zaniká zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí, dnem smrti pojištěné osoby, dnem zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce nebo dnem odmítnutí pojistného plnění." 

Podobně pokračuje tento zákon v § 2812, kde dodává, že „nebylo-li výslovně ujednáno, že pojištění změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku nezaniká, zanikne pojištění dnem oznámení této změny pojistiteli." 

Co to znamená v praxi? 

Pravidlo je jednoduché: Pokud se změnila osoba vlastníka či spoluvlastníka, musíte sjednat novou pojistnou smlouvu. Změnou vlastníka a oznámením pojišťovně totiž původní pojistná smlouva zanikla. A peníze, které od té doby posíláte pojišťovně na původní pojistku, utrácíte zcela zbytečně. 

Příklad 1: 

Syn získal v dědickém řízení dům po svém zesnulém otci. Z pojišťovny chodí složenky na jméno tatínka, syn je pečlivě platí... ale nemovitost už není pojištěna. Pojistka zanikla úmrtím vlastníka, o které se pojišťovna dozvěděla, a v případě škody by syn nedostal z pojistky žádné peníze. 

Příklad 2: 

Rodiče přepsali byt na děti, ale zůstali v něm dále bydlet. Pojištění platí stále sami, pojištěni už ale nejsou. Pojistka zanikla dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva nového vlastníka do katastru nemovitostí, o kterém se pojišťovna dozvěděla. V případě škodní události pojišťovna pojistné plnění nevyplatí. 

Příklad 3: 

Pojištění domácnosti sjednal manžel v době trvání manželství. Po rozvodu byt připadl manželce, manžel se odstěhoval a manželka pokračovala v placení pojistky. Zbytečně: Vzhledem ke změně spoluvlastnictví pozbyla původní pojistka na platnosti a žádné peníze z ní nedostane. 

Pokud do některé z těchto kategorií spadá i váš majetek, naše doporučení je jasné: Sjednejte si novou pojistku, jen tak bude majetek skutečně pojištěn. 

A jak získat zpět peníze, které jste dosud platili zbytečně? 

Pojišťovna nemá povinnost sledovat změny vlastníků (a ani k tomu nemá oprávnění či možnosti) a sama od sebe proto nic vracet nebude. O zaplacené peníze musíte tedy sami požádat a žádost zdůvodnit a zdokumentovat (úmrtním listem, kupní/darovací smlouvou, dohodou o vypořádání SJM, výpisy z účtu, apod.). Požádat můžete sice o vrácení celé částky, kterou jste zbytečně zaplatili, pojišťovna ale nemusí vrátit více než úhrady za tři poslední roky – po třech letech se totiž nárok na jejich vrácení promlčuje. 

Zdroj: Pavel Řehulka


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.